Компаніївка
 • Головна
 • Проекти рішень
 • Про розгляд заяви громадянки Прокопенко Марини Олександрівни стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва
Переглядів: 141

Про внесення змін до структури комунальної установи «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

тридцять дев’ятої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 18 травня 2023 року                                                                            №

смт Компаніївка

 

Про внесення змін до структури комунальної установи «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), на виконання пункту 1.4 розділу III протокольного рішення за результатами селекторної наради в Офісі Президента України, яка відбулася 13 березня 2023 року (доручення Офісу Президента України від 13 березня 2023 року №41-01/306), розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 23 березня 2023 року №284-р «Про створення в області ветеранських хабів (просторів)» та від 19 квітня 2023 року № 358-р«Про психологічну підтримку населення, яке постраждало від військового вторгнення», наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 13.01.2020 року №8 «Про затвердження рекомендацій щодо створення та діяльності ветеранських просторів», з метою інтеграції військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про   непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, в суспільне життя, надання їм широкого спектру послуг таз метою ефективної організації діяльності у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до структури комунальної установи «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»створившище два відділення:

- відділення учасників бойових дій;

- відділеннянадання психологічної допомогита реабілітації.

 1. Затвердити Положення прокомунальну установу «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» у новій редакції (додається).
 2. Затвердити доповнення до штатного розпису комунальної установи «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додаток 1).
 3. Затвердити перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (додаток 2).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти,культури, молоді,фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Селищний голова                                                     Олександр МАСЛЮКОВ

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник відділу                                               рішенням тридцять дев'ятої сесії восьмого

відділу соціального захисту                               скликання Компаніївської селищної ради

та охорони здоров’я                                           від 18 травня 2023 року №_____

Компаніївської селищної ради                             

«____» травня 2023 року

_________ Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

                                                            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

смт Компаніївка

2023

І. Загальні положення

1.1.Комунальна установа «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» - (далі територіальний центр) є бюджетною неприбутковою установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Компаніївська селищна рада Кіровоградської області.

Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КОМПАНІЇВСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)», скорочена назва КУ Компаніївський ТЦСО НСП.

Юридична адреса: 28400, Кіровоградська область, смт Компаніївка,       вул. Садова, 192А.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування та забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту та психосоціальної адаптації ветеранів війни, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, мають особливі заслуги перед Батьківщиною  (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - члени сімей ветеранів).

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановленим Кабінетом Міністрів України.

1.2.Територіальний центр у своїй діяльностікерується Конституцією та законами України, указами Президента України, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства тамісцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також Положенням про територіальний центр.

1.3. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

1.4. Територіальний центр є неприбутковою організацією, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачено передачу активів до зарахування до Компаніївського селищного бюджету.

1.5. Територіальний центр утворюється, реорганізується, ліквідується Компаніївською селищною радою (далі - засновником) у порядку передбаченому законодавством, з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечує виконання покладених на установу завдань.

ІІ. Основні завдання

2.І. Основними завданнями  є:

1)дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю;

2)  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

3)  поваги до честі та гідності громадян, що потребують допомоги;

4) діяльність на принципах гуманізму, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності;

5) максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;

6) забезпечення високого рівня якості соціальних послуг;

7) виявлення громадян, які потребують соціальної підтримки та оцінювання (визначення) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

8) установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, що їх потребують визначених цим Положенням.

9) формування і реалізація державної політики у сфері:

соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, зокрема організацією проведення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, санаторно-курортного лікування, допомога вирішення житлових питань, надання правової допомоги;

10)вшанування пам'яті ветеранів;

11) забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

12) забезпечення формування і ведення реєстру ветеранів війни;

13) надання психологічної допомоги;

14) забезпечення організації занять спортом та проведення фізкультурно-спортивної реабілітації.

ІІІ.Функції

3.1 Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Компаніївської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

3.2. Методичне забезпечення діяльності територіального центру, координацію та контроль за організацією його діяльності, дотриманням законодавства про надання соціальних послуг – в установленому порядку здійснює відділ соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради.

 3.3. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводиться відповідно до законодавства України.

3.4.Територіальний центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо:

1) участь у проведенні аналізу проектів цільових програм з метою визначення їх впливу на забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

2) участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання  цільових програм у частині проведення оцінки наслідків їх виконання щодо забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

3) співпраці з громадськими об'єднаннями щодо визначення та реалізації пріоритетних напрямів державної політики з питань, що належать до його компетенції, проведення моніторингу та аналізу ефективності програм (проектів, заходів), реалізованих за рахунок коштів місцевого бюджету;

4) сприяння:

- збереженню психічного здоров'я ветеранів та членів їх сімей;

- реалізації права ветеранів та членів їх сімей на отримання медичної допомоги;

- професійній орієнтації ветеранів та членів їх сімей;

- здобуттю ветеранами та членами їх сімей дошкільної, повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти;

- популяризації та забезпеченню формування позитивного образу ветерана;

- здійсненню заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби, участі у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

- залученню ветеранів до національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання дітей та молоді;

- розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення спортивних заходів, взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості;

5) координації питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування заходів з питань:

- забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

- соціального захисту ветеранів та членів їх сімей;

- вшанування пам'яті ветеранів;

6)  моніторингу стану дотримання прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

7) розроблення за погодженням із закладами охорони здоров'я комплексу профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я ветеранів та членів їх сімей;

8) забезпечення організації діяльністі відділу з питань надання психологічної допомоги, що передбачає залучення фахівців з відповідним рівнем кваліфікації, у випадках, передбачених чинним законодавством, а також проведення заходів психологічної допомоги особами, які пройшли необхідне навчання;

9) планування та організації здійснення заходів щодо гідного вшанування пам'яті ветеранів (здійснення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам'яті тощо), відзначення ювілейних, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

10) участі в організації видання друкованої продукції, пов'язаної з увічненням пам'яті захисників Вітчизни, учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, у створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень та конференцій, семінарів, засідань за круглим столом та інших заходів у межах компетенції;

11) формування позитивного образу ветеранів, популяризації військової історії, налагодження комунікації між ветеранами різних поколінь;

12) створення та забезпечення ведення реєстру ветеранів війни, забезпечення захисту їх персональних даних, отриманих відповідно до законодавства, захисту інформації з обмеженим доступом, а також технічного захисту інформації та здійснення контролю за їх збереженням;

13) створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів (персонального електронного кабінету ветерана);

14) здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю установи, що належать до сфери її діяльності, а також стосовно актів, які нею видаються;

15) здійснення інших повноважень, визначених законодавством.

3.5. Територіальний центрорганізовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених норм законодавства.

 

 1. Права територіальний центру

4.1. Територіальний центр має право надавати соціальніпослуги їх отримувачам. Отримувачами послуг територіального центру можуть бути:

-особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

-  ветерани війни, осіби, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їх сімей і члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - осіби, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

4.2. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема і  волонтерів), до розгляду питань, що належать до його компетенції.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

4.3. Територіальний центр є неприбутковою організацією, яка має право:- в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4.1. цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру;

- одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

-  скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити заходи з питань, що належать до його компетенції;

- користуватися відповідними інформаційними базами даних та іншими технічними засобами

 1. Організація роботи

5.1. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

5.2. Положення про територіальний центр, його структура затверджується  за пропозицією та погодженням відділу соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради -  Компаніївською селищною радою, яка його утворила.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради.

5.3. У територіальному центрі створені та діють такі структурні підрозділи:

1) відділення:

- соціальної допомоги вдома;

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- учасників бойових дій, ветеранів війни;

- психологічної допомоги та реабілітації (Надання психологічної допомоги та реабілітації передбачає залучення фахівців з відповідним рівнем кваліфікації, у випадках, передбачених чинним законодавством, а також проведення заходів психологічної допомоги особами, які пройшли необхідне навчання).

2) Структурний підрозділ:

Притулок для осіб,постраждалих від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі.

3) можуть створюватися інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4.1. цього Положення.

Зазначені структурні підрозділи утворюються, ліквідовуються, реорганізовуються за рішенням сесії Компаніївської селищної ради.

5.4. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку сесією Компаніївської селищної ради за погодженням з департаментом соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

5.5. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, персонально відповідає за виконання покладених на територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає органу, що утворив територіальний центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

5) укладає договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

6) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, в тому числі на оплату:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування осіб, організовує і контролює їх виконання, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів щодо забезпечення територіального центру кваліфікованими кадрами, визначає посадові обов’язки між працівниками з урахуванням їхньої взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників;

9) розробляє і подає на затвердження сесії Компаніївської селищної ради проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру;

11) забезпечує співпрацю територіального центру з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, поліції,громадськими об’єднаннями;

12) забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності щодо діяльності територіального центру;

13) забезпечує дотримання працівниками територіального центру державних стандартів соціальних послуг;

14) організовує проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг;

15) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;

16) вносить на затвердження трудовим колективом при укладанні колективного договору правила внутрішнього трудового розпорядку;

17) забезпечує дотримання працівниками територіального центру правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

18) забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації, супервізії, тренінгів для запобігання емоційному вигоранню соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру в порядку, встановленому законодавством.

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції територіального центру, обговорення найважливіших напрямів його діяльності  може утворюватися рада. Рішення ради можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Центру учасників бойових дій.

5.7. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів осіб, підприємств, установ та організацій.

5.8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджується сесією Компаніївської селищної ради за пропозицією директора територіального центру за погодженням з виконавчим комітетом Компаніївської селищної ради.

5.9. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначається відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру.

5.10. Тривалість робочого часу та відпусток працівників територіального центру встановлюються відповідно до чинного законодавства.

У територіальному центрі, з урахуванням потреб та можливостей територіальної громади, може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

 

 1. Зміни та доповнення до Положення

6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням сесії Компаніївської селищної ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформляється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно вимог чинного законодавства.

______________________________

 

 

ДОДАТОК 1

до рішення тридцять дев'ятої сесії восьмого

скликання Компаніївської селищної ради 

від 18 травня 2023 року №____

ДОПОВНЕННЯ

ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ

комунальної установи «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Розряд по ЄТС

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад (грн.)

Фонд з/п на місяць за посадовими окладоми

1

2

3

4

5

6

Відділення учасників бойових дій

1.

Завідувач відділення

11 роз.

1

5699

5699

2

Соціальний працівник

8 роз.

1

4745

4745

Відділення психологічної допомоги та реабілітації

1.

Завідувач відділення-фахівець із психологічної допомоги

11 роз.

1

5699

5699

2

Фахівець-реабілітолог

8 роз.

1

4745

4745

 

Всього:

4

21488

21488

Секретар селищної ради                                                      Анна ФРОЛОВА

ДОДАТОК 2

до рішення тридцять дев'ятої сесії восьмого

скликання Компаніївської селищної ради 

від 18 травня 2023 року №____

 

ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 1. Територіальний центр соціального обслуговування (далі територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

транспортні;

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація);

фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

інші соціальні послуги.

 1. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:

осіб похилого  віку;

осіб з інвалідністю;

осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.

 1. Подання заяви, збір інформації та необхідних документів для прийняття рішення відділ соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) про надання соціальних послуг здійснюється відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Після надходження рішення про надання соціальних послуг (путівки для надання соціальної послуги стаціонарного догляду) разом з копією медичного висновку про стан здоров’я особи похилого віку, хворого та відсутність медичних протипоказань для надання соціальних послуг (далі – медичний висновок) територіальний центр протягом строку, визначеного в державних стандартах соціальних послуг, визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, видає наказ про взяття на обслуговування та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Продовження строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за результатами оцінювання потреб особи у соціальних послугах.

Оцінювання потреб особи у соціальних послугах здійснюється не менш як за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено таким договором.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Особи, зазначені в пункті 2 цього переліку, для надання соціальних послуг надають письмову заяву (у письмовій або електронній формі) відділу соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради
 2. У разі потреби та за згодою осіб, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (фахівець із соціальної роботи / фахівець із соціальної допомоги вдома) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, журналу обліку осіб, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

 1. Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:

за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) в обсягах, визначених державними стандартами:

особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю – усі соціальні послуги, зазначені у пункті 1 цього переліку;

особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, – інформування, консультування, представництво інтересів, посередництво (медіація), екстрене (кризове) втручання;

особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

 1. Територіальний центр може надавати платні (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства) соціальні послуги (в межах наявних можливостей) у порядку, визначеному законодавством та цим переліком особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється територіальним центром у визначеному законодавством  порядку, і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати у визначеному у визначеному законодавством порядку, особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, однак не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

 1. Компаніївська селищна рада має право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та / або іншим категоріям осіб. Для цього вона приймає рішення (розпорядження) про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та / або звільнення від плати за надання соціальних послуг окремих категорій осіб (в окремих випадках рішення про звільнення особи) від плати за соціальні послуги.
 2. На кожну особу, яку обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

Якщо надійшло рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа.

В особовій справі міститься: рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надання соціальних послуг, копія медичного висновку (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право особи на надання соціальних послуг. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує особу постійно.

 1. Працівники територіального центру, які здійснюють надання
  соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана протиотримувачів соціальних послуг.
 2. Особі похилого віку, особі з інвалідністю, хворому може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявності в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

12Надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням осіб у разі:

1) поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих обставин, в результаті чого в осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, хворих зникає потреба в їх отриманні;

2) закінчення встановленого строку надання соціальних послуг;

3) направлення (переведення) до установи / закладу надання соціальних послуг (стаціонарна, тимчасового перебування);

4) зміни місця проживання / перебування (переїзду за межі адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) невиконання без поважних причин особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

6) відмови особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

7) припинення діяльності територіального центру. В такому разі місцевий   орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства тощо).

8) смерті особи з інвалідністю, особи похилого віку.

У разі смерті отримувача соціальної послуги надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника, копії свідоцтва про смерть або довідки з медичної установи про встановлення факту смерті.

У разі виявлення в особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до медичного висновку медичних протипоказань до надання соціальних послуг, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

Соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома, підтриманого проживання надаються за плату особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим в разі:

надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим  договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, у якому передбачено надання соціальних послуг, купівлі-продажу, дарування, пожертви та спадщини). У разі укладення договорів купівлі-продажу, дарування, пожертви та спадщини вищезазначені послуги надаються виключно за плату впродовж 3 років.

Обмеження / припинення надання соціальних послуг відбувається після письмового попередження отримувача соціальних послуг із зазначенням причин їх обмеження / ненадання.

 1. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало особу. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг особі територіальним центром надсилається до відділу соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради.

Перелік,

 умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома комунальним закладом «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

 1. Відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІV, і V групу рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

похилого віку;

інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів у наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 1. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 категорії, особи депортовані за національною ознакою.
 2. У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.
 3. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, Компаніївська селищна рада може утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.
 4. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення – менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.
 5. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома.

 1. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів(які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

 1. Компаніївська селищна рада, може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.
 2. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з селищним головою.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 1. Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором територіального центру.
 2. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).
 3. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, у якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.
 4. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (ІІІ група рухової активності – два рази на тиждень, ІV – три рази, V – п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.
 5. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг;

5) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою Компаніївської селищної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) Компаніївської селищної ради про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг.

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 1. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

 

 

Перелік,

 умови та порядок надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

 1. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (далі – відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

  похилого віку;

  інвалідів;

  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

  які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

Право на безоплатне надання соціальних послуг відділенням адресної допомоги мають:

громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку.

інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж  1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж  прожитковий мінімум для сім’ї;

внутрішньо переміщені особи.

 1. Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безплатно забезпечує громадян, зазначених у пункті 33 цього переліку:

  1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

  2) ліками, предметами медичного призначення;

  3) предметами побутової гігієни;

  4) продовольчими та промисловими товарами;

 1. Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських, транспортних послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.
 2. Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у пункті 33 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
 3. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім’ямолоддю від 15 листопада 2001 р. №.486/202/524/455/3370.
 4. Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб для малозабезпечених громадян.
 5. Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім’ї.

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

 1. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3) довідки про доходи членів сім’ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;

5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Соціальний працівник відділення адресної формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.

У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається документ із зазначенням  його прізвища, імені, по-батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників.

У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

 1. Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з селищним головою.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи не менш як три роки.

Секретар селищної ради                                                      Анна ФРОЛОВА