Компаніївка
Переглядів: 604

ПОЛОЖЕННЯ про Міжфракційне депутатське об’єднання «За рівність»

1. Загальні положення.

1.1. Міжфракційне депутатське об’єднання «За рівність» (далі – МФО «За рівність») є об’єднанням депутатів Компаніївської селищної ради.
1.2. Головною метою МФО «За рівність» є об’єднання зусиль депутатів задля досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на
усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права.
1.3. Головними завданнями МФО «За рівність» є:
- забезпечення гендерного балансу і дотримання рівних прав для чоловіків і жінок, та необхідності об'єднання зусиль районної ради та громадського сектору задля захисту прав жінок та дітей.
- недопущення дискримінації за ознакою статі;
- забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті
суспільно важливих рішень;
- забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо
поєднання професійних та сімейних обов'язків;
- підтримка сім'ї, формування відповідального материнства і
батьківства;
- виховання і пропаганда серед населення України культури
ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій
сфері;
- захист суспільства від інформації, спрямованої на
дискримінацію за ознакою статі.
- реалізація антикорупційних та соціальних ініціатив та ін..
1. 4. У своїй діяльності МФО «За рівність» керується Конституцією України, Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Цілі розвитку тисячоліття ООН, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», , Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
1.5. Порядок утворення та діяльності МФО «За рівність», умови вступу депутата до МФО визначаються чинним законодавством України та цим Положенням .
1.6.МФО «За рівність» розпочинає свою діяльність після оголошення рішення про його створення на засіданні сесії районної ради.
2. Порядок утворення та діяльності МФО «За рівність»
2.1. МФО «ЗА рівність» утворюється з числа депутатів міської ради, які виявили бажання об'єднатися у міжфракційне депутатське об’єднання на основі єдності поглядів щодо реалізації головної мети та завдань МФО «За рівність».
2.2. Вступ депутата до МФО «За рівність» є власним волевиявленням депутата на основі добровільно взятих на себе зобов’язань усіма доступними законними засобами сприяти реалізації головної мети та завдань об’єднання та здійснюється на підставі подання ним особистої заяви про намір бути членом МФО «Рівні можливості» та визнання вимог цього Положення.
2.5. Прийняття нових членів МФО «За рівність» відбувається на найближчому засіданні простою більшістю голосів.
2.6. Депутат може входити до складу будь якого іншого зареєстрованого міжфракційного депутатського об’єднання, якщо це не суперечить головній меті та завданням цього Положення.
2.7. Підставою для виходу зі складу МФО «За рівність» є особиста заява депутата.
2.8. Підставою виключення депутата зі складу МФО «За рівність» є порушення ним вимог цього Положення, виявлення фактів не сумісних з перебуванням у МФО «За рівність». Рішення про виключення депутата з членів МФО приймається простою більшістю голосів членів МФО «За рівність» під час чергового засідання об’єднання.
2.9. МФО «За рівність» проводить свої збори відкрито і гласно.
2.12. Засідання МФО «За рівність» скликаються Головою МФО за необхідністю, але не рідше одного разу на три місці.
3. Керівні органи МФО «Рівні можливості»
3.1. Голова МФО «За рівність» обирається серед членів МФО та має наступні повноваження:
- представляє МФО «За рівність» у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, у міжнародних зв’язках тощо;
-. скликає та веде засідання МФО «За рівність»;
- підписує протоколи засідань МФО «За рівність», видає доручення, підписує листи, звернення тощо;
- звітує про свою діяльність перед членами МФО «За рівність».
3.2 Для забезпечення діяльності МФО «Рівні можливості» утворюється робочий орган – Секретаріат, який відповідає за підготовку матеріалів на розгляд сесії районної ради.
4. Права та обов’язки членів МФО «За рівність»
4.1. Беруть участь у засіданнях МФО «За рівність».
4.2. Вносять пропозиції до питань, які розглядаються на сесіях міської ради, виступають з обґрунтуванням своєї пропозиції.
4.3. Реалізують мету та завдання діяльності МФО «За рівність».
4.4. Звертаються із запитами до будь-яких державних органів та приватних установ з питань отримання інформації задля реалізації мети діяльності МФО «За рівність».
4.5. Представляють МФО «За рівність» у відносинах з іншими міжфракційними депутатськими об'єднаннями.
5. Внесення змін та доповнень до Положення
5.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться на розгляд членами МФО «За рівність» під час сесії районної ради.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення приймаються простою більшістю голосів.