Компаніївка
  • Головна
  • Рішення сесій
  • 2020 рік
  • №140 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення особистого селянського господарства громадянину Овчіннікову Ігорю Віталійовичу
Переглядів: 1104

№146 Про затвердження Положення про резервний фонд

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

третьої сесії селищної ради 

восьмого скликання

 

від 22 грудня 2020 року                                                                            №146

смт Компаніївка

 

Про затвердження Положення про резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та Порядком використання коштів з резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №415 із внесеними змінами керуючись пунктом 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про резервний фонд селищного бюджету з додатком 1.
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

від 22 грудня 2020 року №146

 

ПОЛОЖЕННЯ

про резервний фонд селищного бюджету

1.Загальні положення

1.1.Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду селищного бюджету територіальної громади напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

1.2.Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3.Резервний фонд створюється за рішенням Компаніївської селищної ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Компаніївської селищної ради на відповідний бюджетний період.

1.4.Резервний фонд встановлюється рішенням Компаніївської селищної ради про бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за рішенням Компаніївської селищної ради.

2.Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

2.1.1.Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

2.1.2.Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3.Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Компаніївської  селищної ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету Компаніївської селищної ради, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Компаніївської селищної ради, виконавчого комітету Компаніївської  селищної ради підстав для проведення таких заходів.

2.2.До непередбачених заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Компаніївською селищною радою.

2.3.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

2.4.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

2.5.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду.

3.Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету

3.1.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (далі - заявники) до Компаніївської селищної ради.

3.2.У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок місцевого бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3.До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5.Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення  фінансову управлінню Компаніївської  селищної ради для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші  структурні підрозділи Компаніївської  селищної ради.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах 3.5 цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки  фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради.

3.6.Фінансове управління селищної ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін селищному голові .

3.7.Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та пропозицій фінансового управління Компаніївської селищної ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

3.8.У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету Компаніївської  селищної ради.

4.Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

4.1.Заступник селищного голови та фінансове управління Компаніївської селищної ради є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень виконавчого комітету Компаніївської селищної ради про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду фінансове управління Компаніївської  селищної ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Компаніївської селищної ради, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

напрям використання коштів з резервного фонду;

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

4.2.Фінансове управління Компаніївської  селищної ради погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду з селищним головою  і подає його в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету Компаніївської селищної ради.

4.3.Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків фінансового управління Компаніївської  селищної ради .

5.Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1.Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду:

5.1.1.Головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє фінансове управління Компаніївської  селищної ради коди економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2.Фінансовому управлінню Компаніївської  селищної ради під час визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

5.2.Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

5.3. Фінансове управління  Компаніївської  селищної ради після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду.

5.4.Секретар виконавчого комітету Компаніївської селищної ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет Компаніївської селищної ради про витрачання коштів резервного фонду.

5.3.Фінансове управління  селищної ради щомісячно звітує перед Компаніївською селищною радою  про витрачання коштів з резервного фонду місцевого бюджету.

 

Селищний голова                                                                                Олександр МАСЛЮКОВ