Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2020 рік
 • №851 Про оновлення та внесення змін до Генерального плану та зонінг села Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області
Переглядів: 1385

№144 Про затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості Комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» на 2021-2023 роки

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

третьої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 22 грудня 2020 року                                                                              №144

смт Компаніївка

Про затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості Комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» на 2021-2023 роки

З метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню Компаніївської територіальної громади, поліпшення умов праці медичних працівників комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості Комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради» на 2021-2023 роки (далі – програма), додається.
 2. Контроль виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                         Олександр МАСЛЮКОВ


 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням селищної  ради

від 22 грудня 2020 року №144

 1. Загальні положення

 

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма місцевих стимулів для медичних працівників Комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Компаніївської селищної ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є стимулювання медичних працівників, щодо підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя територіальної громади, у досягненні максимально можливого рівня здоров’я населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я  необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- створення умов ефективного функціонування підприємства

- підвищення оплати праці медичних працівників

- розвиток первинної медичної допомоги;

- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

- запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;

- забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;

- покращення якості медико-санітарної допомоги.

 1. Загальна характеристика КНП «ЦПМСД Компаніївської селищної ради»

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Особливостями надання первинної медико-санітарної допомоги у Компаніївській територіальній громаді, являється значна віддаленість між населеними пунктами, низька щільність населення, незадовільний стан доріг, що в сукупності з загальнодержавними тенденціями, що до реформування галузі охорони здоров’я може негативно вплинути на доступність медичної послуги. Програма спрямована на підвищення доступності медичної допомоги сільському населенню.

КНП «ЦПМСД Компаніївської селищної ради» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню територіальної громади.

До складу КНП «ЦПМСД Компаніївської селищної ради» входять наступні структурні підрозділи:

 • амбулаторій ЗПСМ;

1 фельдшерсько-акушерських пунктів;

15 фельдшерських пунктів.

Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД Компаніївської селищної ради» становить 63,5 одиниць, в т. ч.:

лікарські посади –11од.;                                         

середній медичний персонал – 31,5од.;

молодший медичний персонал – 5 од.;

спеціалісти – 6,5 од.;

інші (адміністративно- та господарсько-обслуговуючий персонал) - 9,5 од.

Кількість лікарських відвідувань за 2020 рік —  17064 чол. та на дому – 504 чол.

 1. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Система охорони здоров’я не забезпечує у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

Створити соціально- побутові умови для залучення медичних працівників для роботи у сільській місцевості

Підвищити статус медичного працівника шляхом заохочень для роботи на місцях

Забезпечити доступність населення до первинної медико-санітарної допомоги та пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району;

укріплення та оновлення матеріально-технічної бази;

поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;

фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників;

забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 1. 5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

коштів селищних бюджетів;

коштів не бюджетних джерел;

надходжень від надання підприємством платних послуг;

залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини, базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2021-2023 роки затверджені згідно додатку 1.

Підприємство має бути включено, як одержувач, до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Компаніївській  ОТГ  та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

створення відомчого житла для медичних працівників в приміщеннях, які не використовуються для лікувально-діагностичних цілей

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу ;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється Компаніївською селищною радою.


 

ПРОГРАМА

місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

на 2021-2023 роки

 1. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення програми

Компаніївська селищна рада

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

22 грудня 2020 року №144, рішення селищної ради

3

Розробник програми

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

4

Співрозробник програми

-

5

Відповідальний виконавиць програми

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради »

6

Учасники програми

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради »

7

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм )

I етап – 2021 рік

II етап – 2022 рік

III етап – 2023 рік

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет селищної ради, кошти юридичних та фізичних осіб, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

6743.3тис грн

9.1

Кошти селищного бюджету та інші джерела не заборонені чинним законодаством

6743.3 тис грн

 

 

Селищний голова                                                         Олександр МАСЛЮКОВ