Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2020 рік
 • №110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Феленюк Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ: 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебуваю
Переглядів: 730

№93 Про затвердження Статуту комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

третьої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 22 грудня 2020 року                                                                                  №93

смт Компаніївка

Про затвердження Статуту комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

Відповідно до статей 23-25 Закону України «Про освіту», рішення селищної ради від 11 грудня 2020 року №29 «Про створення комунальної установи «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Статут комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» (місцезнаходження: 28424, вул. лейтенанта Шевченка, 28а, с. Водяне, Кіровоградська область, ЄДРПОУ – 33957516) (додається).
 2. Директору комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» провести в установленому порядку державну реєстрацію Статуту згідно з чинним законодавством.
 3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Компаніївської

селищної ради

від 22 грудня 2020 року №93

 

 

СТАТУТ

комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

 

СТАТУТ

комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»

Цей Статут викладений в новій редакції на зміну Статуту Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської району Кіровоградської області, рішенням районної ради від 22 вересня 2016 року №91 та зареєстрований державним реєстратором Компаніївської районної державної адміністрації за №14301050013000117 від 29.09.2016 року.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад від 27 серпня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 від 22.01.2014) та Статутом закладу.

1.2. Власником закладу є Компаніївська територіальна громада в особі Компаніївської селищної ради. Заклад заснований на комунальній формі власності.

1.3. Юридична адреса школи: 28424, Кіровоградська область с. Водяне, вул. лейтенанта Шевченка, 28а.

1.4. Заклад є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.5. За своїм правовим статусом Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївського району Кіровоградської області є комунальним некомерційним та неприбутковим закладом освіти.

1.6. Права і обов'язки юридичної особи Комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»  Компаніївської селищної ради Кіровоградської області набуває з дня його державної реєстрації.

 1. Головною метою діяльності Комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, розвиток індивідуальних нахилів та здібностей.
 2. Головним завданням школи є:

- надання якісних освітніх послуг;

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

виховання громадянина - патріота України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної  самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 1. Органом управління Комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» є галузевий орган управління Компаніївської селищної ради Кіровоградського району.
 2. Комунальний заклад «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом закладу.
 3. Комунальний заклад «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, навчальної діяльності;

дотримання фінансової дисципліни.

 1. У комунальному закладі «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» визначена українська мова, як мова навчання.
 2. Комунальний заклад «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» має право:

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з органом управління освіти з  комунальною установою «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області ;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення  учасників навчально-виховного процесу;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб в установленому законодавством порядку;

 1. Колегіальним органом управління Комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» є загальні збори закладу освіти.
 2. У Комунальному закладі «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» можуть створюватися та функціонувати методична служба вчителів, творчі групи та використовуватися інші форми методичної роботи (за потребою).
 3. Взаємовідносини Комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 4. Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.
 5. Навчальний заклад може здійснювати й інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
 6. Статут навчального закладу затверджується рішенням Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.
 7. II. Організація освітнього процесу

2.1. Комунальний заклад «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

Педагогічна рада розглядає питання планування роботи закладу. В плані  відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Педагогічна рада комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти і здійснює контроль за його виконанням.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є (робочий та індивідуальний навчальний план комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»), що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених профільним Міністерством, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою комунального закладу «Водянська ЗШ І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»  і затверджується керівником  галузевого органу управління Компаніївської селищної ради,  комунальною установою «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області за поданням директора Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф профільного Міністерства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів здійснює освітній  процес за денною формою навчання.

2.6. Класи у закладі формуються за погодженням з галузевим органом управління  Компаніївської селищної ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

2.7. Заклад, в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, — організовує заняття за індивідуальною формою навчання, педагогічним патронажем (Положення про індивідуальну форму  здобуття загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 липня 2019року, № 955).

2.8. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня за рахунок власника та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освіти.

2.9. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

2.10. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.11. Структура навчального року, тривалість навчальних занять, семестри та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з місцевим органом управління освіти.

2.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2—4-х класах — 40 хвилин, у 5—9-х — 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з галузевим органом управління Компаніївської селищної ради та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.14. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.15. Заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації  освітнього  процесу.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

2.7. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІІІ. Зарахування учнів до  закладу освіти  та їх відрахування

3.1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

3.2. Зарахування учнів  до всіх класів  здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

3.3. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього  процесу.

3.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.5. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

3.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

3.7. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого  закладу освіти  для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються МОН.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Здійснюється виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

4.10. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.11. Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 4—8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” та — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанн для учасників навчально-виховного процесу  можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

 1. V. Виховний процес у закладі

5.1. Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники освітнього процессу

6.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учень  — особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні закладу зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до С татуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.8. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про  повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується   галузевим органом управління Компаніївської селищної ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.10. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.11. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель — методист”, “педагог — організатор — методист” та інші.

6.12. Педагогічні працівники закладу мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.13. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, місцевих органів управління освіти;

вести відповідну документацію.

6.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно чинного законодавства.

6.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ.Управління закладом

7.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

7.2. Керівник закладу призначається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону «Про повну середню загальну освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником, шляхом укладення строкового ипудового договору.

7.3. Керівник закладу:

виконувати цей Закони України «Про освіту», «Про повну середню загальну освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до   Закону «Про повну середню загальну освіту»;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації""Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

організовувати документообіг к та звітність відповідно до законодавства;

звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори  колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів   можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, які діють на підставі положень, затверджених керівником  закладу  освіти.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене за комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом виконавчої влади  відповідно чинного законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про повну  загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

кошти освітньої субвенції з державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Доходи та їх частини забороняється розподіляти серед засновників, членів організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.8. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.9. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю закладу  здійснює МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освіти.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

10.4. Заклад, результати діяльності якого та/або умови організації освітнього процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається не атестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один — два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться відділом освіти райдержадміністрації відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школи.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і приставляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

11.4. Установчі документи які передбачають передачу активів одної або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).