Компаніївка
  • Головна
  • Бюджет громади
  • Бюджет 2022 р.
  • РІШЕННЯ п’ятнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання №3666 "Про розгляд прогнозу бюджету Компаніївської селищної  територіальної громади на 2022-2024 роки»"
Переглядів: 724

РІШЕННЯ засідання виконавчого комітету селищної ради №126 "Про схвалення прогнозу бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки"

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

засідання виконавчого комітету селищної ради

від 27 серпня 2021 року                                                                                   №126

смт Компаніївка

Про схвалення прогнозу бюджету

Компаніївської селищної територіальної

громади на 2022-2024 роки

(код бюджету 11511000000)

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 751 Бюджетногокодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозубюджетуКомпаніївської селищноїтериторіальноїгромадина 2022-2024 роки,затвердженогорішеннямвиконавчого комітету Компаніївської селищної радивід01липня2021року№91,

виконавчий комітет

Компаніївської селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Схвалити прогноз бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
  2. Фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради прогноз бюджету Компаніївської селищної громади на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Компаніївської селищної ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подати для розгляду до Компаніївської селищної ради.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                     Роман СНЄСАРЬ

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

від 27 серпня 2021 року №126

 

ПРОГНОЗ

бюджету Компаніївської селищної територіальної громади  на 2022 – 2024 роки

(код бюджету 11511000000)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Компаніївської територіальної громади. Прогноз враховує основні положення Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки, затверджену рішенням селищної ради від 09 серпня 2019 року №604 http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/index.php/selishchna-rada/plan-roboty-kompaniivskoi-selyshchnoi-rady-na-2019-rik, та напрямки діяльності та розвитку  громади передбачені місцевими програми селищної ради. Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;

забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін реалізації більше одного року;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;

підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу. Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозаощадження, покращення адміністрування податків і зборів, виведення наявних ресурсів з  тіньової економіки, участь у національних та міжнародних конкурсах на здобуття грантів для галузевого розвитку громади.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади прийнята на відповідний період спрямована на підвищення рівня життя та покращення добробуту населення шляхом: забезпечення позитивної динаміки економічного зростання на основі ефективного впровадження енергозберігаючих технологій,створення сприятливого клімату для малого та середнього бізнесу, розвитку соціальної сфери та інфраструктури в громаді з урахуванням потреб населення різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я, забезпечення гендерного показника.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 –2027роки, затвердженої рішенням 28 сесії Компаніївської селищної ради № 604 від 09серпня 2019 року.

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність сільськогосподарських підприємств, якими забезпечується значний обсяг валової продукції, яка створюється на території Компаніївської селищної  громади.

В обліковому колі агропромислових підприємств селища налічується понад 151 сільськогосподарське агроформування, з яких 129 - фермерські підприємства. На території громади діють господарства, які займаються рослинництвом, тваринництвом, переробкою сільськогосподарської продукції, розведенням птиці. Головна мета розвитку сільського господарства – це збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства громади на внутрішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки, покращення умов життя та праці селян, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості. Протягом останніх років у Компаніївській селищній громаді є в основному стабільна ситуація із виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції.

На території громади до основного кола промислових підприємств належить: ВСК «Колос», ПП Головін, ФГ «Веста-Люкс».

Продукція промисловості реалізується переважно на території громади.

До бюджету Компаніївської селищної ради надходять кошти від плати за землю. Нормативна грошова оцінка земель – один з основних чинників ефективного використання земельних ресурсів.

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів здійснена не в повному обсязі. Проведено роботи із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (3-12% від нормативно - грошової оцінки землі), в результаті перезаключено 6 договорів із 3% на 8%, додаткові надходження в бюджет склали 850 тис.грн.

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування

показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку селища, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 179222,1тис. грн, 195307,5 тис. грн. та 208222,4 тис. грн. відповідно. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 6 %. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та селища, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

провести інвентаризацію земельних ділянок, провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктів в повному обсязі, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів більшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – майже 58%; міжбюджетні трансферти – майже 42,0 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 13,0%, у 2023 році – на 11,0% та у 2024 році – на 9,0%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Компаніївської селищної ради від 17 червня 2021 року №1372. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 7,0 %, у 2023 році – на 4,0 % та у 2024 році – на 4,0 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями селищної ради від 17 червня 2021 року № 1371 щодо земельного податку, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 5,0%, у 2023 році – на 2,0 %, у 2024 році – на 2,0 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022-2024 роки прогнозуються з урахуванням ставок податку, які встановлені рішеннями Компаніївської селищної ради від 17 червня 2021 року № 1370 та темпів зростання мінімальної заробітної  плати.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

середньорічний приріст доходів бюджету на 6 %;

зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 10 %, місцевих податків та зборів – на 4%;

зменшення податкового боргу.

Пільги фізичним та юридичним особам - суб’єктам господарювання (комунальним підприємствам) та малого і середнього бізнесу зі сплати земельного податку та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не надавались.

V. Показники видатків бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Компаніївської селищної територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника

І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6 500

 

2 893

 

з 01 жовтня 2022 року

6 700

3,1

2 982

3,1

з 01 січня 2023 року

7 176

7,1

3 193

7,1

з 01 січня 2024 року

7 665

6,8

3 411

6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей  цільових (комплексних) програм.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – селищною радою (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

забезпечення в рамках продовження реформи загальної   середньої   освіти

«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти. Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 6 закладів дошкільної освіти, 17 установ загальної середньої освіти, 1 установа позашкільної освіти та 1 школа естетичного виховання.

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – селищною радою (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – реалізує 1 лікарню селища;

КПКВ 2110 «Первинна медична допомога населенню» – реалізує

первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Компаніївської селищної територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачає головним розпорядником коштів селищну раду.

За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 2 установ та закладів соціального захисту (територіальний центр соціального обслуговування,  центр соціальних служб).

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення селищної ради.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів – селищна рада (додаток 6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання централізованої публічної бібліотеки, яка налічує 19 філій;

КПКВ 4040 «Забезпечення  діяльності музеїв і виставок» міської

2-х музеїв;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», на утримання 20 закладів;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних

послуг населенню;

розвиток туристичного напрямку,  збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки селищної ради, http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/index.php/turystychna-kompaniivshchyna.

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – селищна рада (додаток 6), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування 1 дитячо- юнацької спортивної школи селища «Юність» та на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці

шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово- комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності, об’єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства на енергоефективний шлях, із застосуванням енергозберігаючих засобів та зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням, впровадження роздільного збирання побутових відходів, облаштуванням зелених зон та проведення озеленення території, покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності.

Транспорт

Прогнозні показники видатків на фінансування транспорту у 2022-2024 роках направити на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у територіальній громаді реалізовуються через селищну раду, представлену виконавчими органами, у тому числі управліннями, відділами та секторами із загальною чисельністю 121,5 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Компаніївської селищної ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

Забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчого  органу селищної ради;

Впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу.

VI. Взаємовідносини селищного бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(грн)

Прогнозні показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету

Освітня субвенція

71928900

78779800

84155600

Міжбюджетні трансферти, які надходять з обласного  бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1044200

1144500

1222300

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

616650

616650

616650

VII. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Конкретні показники обсягів бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник фінансового управління

Компаніївської селищної ради                                                             Світлана КАЛІНЧУК